Daňová evidence

Pro živnostníky a ostatní fyzické osoby nabízím vedení daňové evidence včetně zpracování daňových přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení.

Daňová evidence

 • vedení daňové evidence v rozsahu a členění dle platných právních předpisů
 • vedení a tisk souvisejících účetních knih (peněžní deník, pokladní kniha, výkaz příjmů a výdajů, výkaz o majetku a závazcích, knihy faktur přijatých a vydaných, soupisy ostatních účetních dokladů, aj.)
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku, rezerv, vydaných a přijatých záloh, leasingových splátek, aj.
 • vedení záznamní povinnosti k DPH (pro plátce DPH)
 • kontrola úhrad pohledávek a závazků
 • výpočet cestovních náhrad (vyúčtování pracovních cest)
 • možnost členění hospodářských operací dle potřeb klienta na střediska, zakázky, činnosti
 • čtvrtletní přehledy o stavu hospodaření, předběžný výpočet daně z příjmu, daňová optimalizace
 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků; inventurní soupisy
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani silniční a k DPH v zákonných termínech
 • vypracování přehledů OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • eletronická podání přiznání a výkazů na úřady na základě plné moci
 • konzultace, poradenství a další služby dle dohody s klientem