Účetnictví

Pro malé a střední firmy – právnické osoby nabízím komplexní služby v oblasti vedení účetnictví včetně zpracování daňových přiznání.

Vedení účetnictví

 • vedení účetnictví (podvojného) v rozsahu a členění dle platných právních předpisů
 • vedení a tisk souvisejících účetních knih (účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha, kniha analytické evidence, pokladní kniha, knihy faktur přijatých a vydaných, soupisy ostatních účetních dokladů, aj.)
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku, rezerv, časového rozlišení, vydaných a přijatých záloh, leasingových splátek, aj.
 • vedení záznamní povinnosti k DPH (pro plátce DPH)
 • kontrola úhrad pohledávek a závazků, vedení saldokonta
 • výpočet cestovních náhrad (vyúčtování pracovních cest)
 • možnost členění hospodářských operací dle potřeb klienta na střediska, zakázky, činnosti
 • čtvrtletní přehledy o stavu hospodaření, předběžný výpočet daně z příjmu, daňová optimalizace
 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků; inventurní soupisy
 • vypracování roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k závěrce)
 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, k dani silniční a k DPH v zákonných termínech
 • účast při kontrolách ze strany finančního úřadu
 • elektronická podání přiznání a výkazů na úřady na základě plné moci
 • konzultace, poradenství a další služby dle dohody s klientem