Pro některé podnikatele a firmy je stanovena povinnost činit vybraná podání správci daně pouze elektronicky.

Rok 2015:

V roce 2015 je povinné elektronické podání stanoveno Daňovým řádem (DŘ), zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

1. Povinná elektronická podání podle daňového řádu (zejména ust. § 72)

Daňové subjekty s povinným elektronickým podáváním podle DŘ:

 • s povinností ověření účetní závěrky auditorem nebo
 • se zpřístupněnou datovou schránkou nebo
 • jejichž zástupce má zpřístupněnou datovou schránku.

Povinné elektronické podání podle DŘ se týká těchto podání:

 • přihláška k registraci,
 • oznámení o změně registračních údajů,
 • řádné daňové tvrzení (přiznání, hlášení, vyúčtování),
 • dodatečné daňové tvrzení.

Seznam jednotlivých podání je dostupný na:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/Seznam-podani-dle-74-odst-4-DR.pdf.

2. Povinná elektronická podání podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (§ 38j/6)

Povinnost elektronického podání se týká vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, a to u plátců, kteří zúčtovali nebo vyplatili příjmy ze závislé činnosti poplatníkům – nerezidentům.

3. Povinná elektronická podání podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (§ 76 a 134x)

Plátce, který je registrovanou osobou podle zákona o povinném značení lihu, má povinnost podávat daňové přiznání elektronicky a osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna podat elektronicky přihlášku k registraci správci daně.

4. Povinná elektronická podání podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 82, 101a, § 102, § 92a)

Podle § 82 zákona o DPH lze pouze elektronicky požadovat vrácení DPH z jiných členských zemí EU.

Povinnost elektronických podání (přiznání, hlášení, přílohy, přihláška k registraci, oznámení změny reg. údajů, žádost o zrušení registrace, kromě hlášení o dodání a pořízení nových dopravních prostředků) se dle ustanovení §101a zákona o DPH vztahuje na:

 • všechny právnické osoby – plátce DPH,
 • fyzické osoby, jejichž obrat za posledních bezprostředně předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhl hodnotu 6 mil. Kč,
 • fyzické osoby, které mají stanovenou povinnost elektronického podání dle § 72 odst. 4 DŘ.
  Všichni plátci DPH bez rozdílu jsou povinni podávat elektronicky výpis z evidence týkající se režimu přenesení DPH (§ 92a) a souhrnné hlášení (§ 102). Souhrnné hlášení podávají plátci DPH, kteří dodávají zboží nebo poskytují vybrané služby do jiného státu EU.

Rok 2016

Od roku 2016 budou všichni plátci DPH nově:

 • bez výjimky podávat daňová přiznání k dani z přidané hodnoty pouze elektronicky!
 • elektronicky podávat také nové kontrolní hlášení (bude zahrnovat také údaje z výpisu z evidence, výpis z evidence bude zrušen).