Příjmy plynoucí z dohod o provedení práce mohou být zdaněny srážkovou daní (daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby) nebo zálohovou daní. V obou případech je sazba 15%. Postup zdanění příjmů z dohod o provedení práce se v roce 2015 nemění, ke změně dochází v jejich zahrnování do daňového přiznání.
Zdanění příjmů z dohod o provedení práce (DPP)
Zaměstnanec podepíše prohlášení k dani – zaměstnavatel srazí zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti bez ohledu na výši příjmu, lze uplatnit slevy na dani.

Zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani:
o hrubý příjem z DPP ≤ 10 000 Kč/kalendář. měs. – zaměstnavatel srazí při výplatě srážkovou daň,
o Hrubý příjem z DPP > 10 000 Kč/kalendář. měs. – zaměstnavatel srazí zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti ve výši 15%, slevy na dani nelze uplatnit.

DPP a současně pracovní poměr nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti) u jednoho zaměstnavatele:
o zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani – všechny příjmy plynoucí zaměstnanci jsou zahrnuty do jednoho základu pro výpočet zálohy na daň bez ohledu na výši příjmů plynoucích z dohody o provedení práce,
o zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani:
hrubý příjem z DPP ≤ 10 000 Kč/kalendář. měs. – zaměstnavatel bude samostatně zdaňovat příjmy z DPP srážkovou daní.
hrubý příjem z DPP > 10 000 Kč/kalendář. měs – všechny příjmy plynoucí zaměstnanci budou zahrnuty do jednoho základu pro výpočet zálohy na daň.

 

Příjmy z dohod o provedení práce zdaněné srážkou v daňovém přiznání

Sražením daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby je daňová povinnost zaměstnance splněna, zaměstnanec není povinen tyto příjmy zahrnovat do daňového přiznání.
Od roku 2014 si může zaměstnanec i příjmy z dohod o provedení práce, ze kterých byla sražena srážková daň, zahrnout do svého daňového přiznání a započítat si daň sraženou z těchto příjmů na svoji daň.

Výši zdanitelných příjmů a výši sražené daně nebo zálohy na daň uváděných v podaném daňovém přiznání prokazuje zaměstnanec potvrzením vystaveným zaměstnavatelem, toto potvrzení je povinnou přílohou daňového přiznání.

! Změna pro rok 2015 !

Za rok 2014 mohl zaměstnanec uvést v daňovém přiznání jen některé z příjmů plynoucích mu na základě DPP zdaněných srážkovou daní
Za rok 2015 již bude muset, pokud se rozhodne, že zahrne do svého daňového přiznání i příjmy z DPP zdaněné srážkovou u daní, uvést v podaném daňovém přiznání všechny tyto příjmy z DPP, které mu plynuly v roce 2015, i když byly již zdaněny srážkovou daní.